Tüzük

HAZİNE UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Derneğin Adı, Merkezi ve Amblemi

Derneğin Adı

Madde 1 :        (a) Derneğin adı Hazine Uzmanları Derneği’dir.

(b) Derneğin kısa adı “HazDer”dir.

Derneğin Merkezi

Madde 2:         (a) Derneğin Merkezi Ankara’dır.

(b) Derneğin şubesi yoktur.

Derneğin Amblemi

Madde 3:         (a) Derneğin amblemi Genel Kurul tarafından belirlenir.

Kısaltmalar

Madde 4:         Bu Tüzük’te geçen;

 (a) Dernek: Hazine Uzmanları Derneği’ni,

(b)  Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı

(c) Müsteşarlık: T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nı,

(d) Hazine ve Maliye Uzmanı: İlgili mevzuat çerçevesinde Bakanlıkta Hazine ve Maliye Uzmanı unvanını iktisap etmiş olanları,

(e) Hazine Uzmanı: İlgili mevzuat çerçevesinde Müsteşarlıkta Hazine Uzmanı unvanını iktisap etmiş olanları,

(f) Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı: İlgili mevzuat çerçevesinde Bakanlıkta Hazine ve Maliye Uzman yardımcısı unvanını iktisap etmiş olanları

(g) Hazine Uzman Yardımcısı: İlgili mevzuat çerçevesinde Müsteşarlıkta Hazine Uzman Yardımcısı unvanını iktisap etmiş olanları

ifade eder.

 İKİNCİ BÖLÜM

Derneğin Amacı ve Faaliyet Alanı

Derneğin Amacı

Madde 5:         Derneğin amacı,

 • Üyelerinin sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki ihtiyaçlarını karşılamak,
 • Üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak,
 • Üyelerin hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek,
 • Üyelerin çalışma koşulları ve özlük haklarına ilişkin sorunların çözülmesi doğrultusunda çalışmalar yapmak
 • Hazine ve Maliye Uzmanlığı’nın kamuoyu nezdindeki önemini belirginleştirmek ve artırmak,
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın faaliyet alanına giren konularda etkinliğin ve verimliliğin artırılması suretiyle ülke menfaatlerine yönelik daha fazla katkıda bulunulmasını sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak,
 • Hazine ve Maliye Uzmanlığının önemini vurgulayan çalışmalarla, bir nevi hizmet içi eğitim imkanı yaratarak kurum içinde motivasyonu geliştirmektir.

Derneğin Faaliyet Alanları

Madde 6:         Dernek, amacını gerçekleştirmek üzere gereken hallerde ilgili makamlardan gerekli izinleri almak suretiyle,

 • Üyelerin her türlü haklarını ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için gerekli çalışmaları yapmak, görüşlerini açıklamak ve yetkili makamlara önerilerde bulunmak,
 • Üyelerin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak ve geliştirmek amacıyla toplantı, konferans, sempozyum, panel, seminerler ve kurs düzenlemek, mesleki araştırmalar yapmak ve bunların sonuçlarını yayınlamak,
 • Üyelerin boş zamanlarını değerlendirmek ve aralarındaki dayanışma ve birliği sağlamak için gezi, kokteyl ve toplantılar düzenlemek, üyelerinin sportif faaliyetlerde bulunmalarına yönelik imkanlar yaratmak ve müsabakalar tertip etmek,
 • Üyeler arasında dayanışma ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel amaçlı tesisler kurmak, işletmek veya işlettirmek,
 • Üyelerin personel düzeni ile ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve bu hususta hukuki yardımda bulunmak,
 • Üyelerin mesleki ve kültürel ilgi alanlarına yönelik yayınlar çıkartmak,
 • Üyelerin muhtelif ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak Yardım Sandığı kurmak,
 • Çalışma konularına giren alanlarda diğer kamu kurum, kurul ve kuruluşları ile yurt içi ve yurt dışında bulunan dernekler ile işbirliği yapmak ve proje bazında ortak çalışmalar yapmak

gibi faaliyetlerde bulunur.

 Derneğin Çalışma İlkeleri

Madde 7:         Dernek 5. maddede belirtilen amaçlarına ulaşabilmek amacı ile yürüteceği faaliyetlerinde dürüstlük, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve katılımcı yönetim ilkelerini takip eder ve meleğe zarar verebilecek her türlü davranış ve ilişkiden uzak durur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Üyeliğe İlişkin Hükümler

Üye Olma Hakkı

Madde 8:         Derneğin asıl üyeleri ve onursal üyeleri olmak üzere iki tür üyesi vardır.

(a) Asıl Üye: Derneğe, Bakanlık ve Müsteşarlık Teşkilat Yasası uyarınca Hazine ve Maliye Uzmanı, Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı, Hazine Uzmanı ve Hazine Uzman Yardımcısı ünvanını iktisap etmiş olanlar asıl üye olabilirler. Başvuru anında bu şartları haiz olmak yeterli olup, sonradan meydana gelen değişiklikler üyelik hakkına (sıfatına) etki etmez.

(b) Onursal Üye: Bakanlık ve Müsteşarlık Teşkilat Yasaları uyarınca Hazine Uzmanı ve Hazine Uzman Yardımcısı ünvanını iktisap etmemiş olmakla birlikte Bakanlıkta/Müsteşarlıkta üst düzey yönetici pozisyonunda görev alanlar, mesleğe ve Derneğe destek veya katkısı bulunanlar, Yönetim Kurulu kararıyla onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyelik için “a” fıkrasında belirtilen şartlar aranmaz.

Üyelik Başvurusu

Madde 9:         Madde 8’deki şartları taşıyan kişiler, usulüne uygun olarak doldurulmuş “Dernek Giriş Formu ve Dernek Tüzüğü”nün kabul edildiğine dair bir taahhütname ile Derneğe yazılı olarak başvururlar.

Üyeliğe Kabul

Madde 10:       Usulüne uygun olarak yapılan başvurular, Yönetim Kurulunca en çok 30 gün içerisinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanıp, sonucu başvuruda bulunan kişiye yazı ile bildirilir.

Üyelerin Hak ve Görevleri

Madde 11:       Her üye, mesleki unvanları ve üyelik türleri göz önünde bulundurulmaksızın, genel hükümler çerçevesinde oy kullanma ve Dernek organlarında her türlü görevi alma hakkına sahiptir. Üyeler, Derneğin her türlü imkan, faaliyet ve vücuda getireceği kuruluşlardan faydalanabilirler. Her üye, mesleki ünvanları ve üyelik türleri göz önünde bulundurulmaksızın, bir oy hakkına sahiptir ve oyunu bizzat kendisi kullanır. Üyeler, Derneğin amaçlarına ulaşması için her türlü çabayı gösterirler. Tüm üyeler, mesleğin onur ve şerefi ile Derneğin Tüzüğüne uygun davranmakla yükümlüdür.

Üyelikten Ayrılma

Madde 12:       Hiçbir üye Dernekte üye olarak kalmaya zorlanamaz. Her üye istediği anda yazılı başvuruda bulunmak şartıyla üyelikten ayrılabilir. Ancak, üyelikten ayrılmak için başvuru tarihine kadar olan aidatların tam olarak ödenmesi gerekir.

Üyelikten Çıkartılma

Madde 13:       Dernek  üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren hâller şunlardır:

(a)   Yayın, söz, eylem ve davranışları ile Dernek Tüzüğüne, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı hareket etmek, dernek faaliyetlerini engellemek,

(b)   Yayın, söz ve davranışlarıyla dernek ve üyelerini küçük düşürmek,

 • Özürsüz olarak aidatlarını Yönetim Kurulunca verilen süre içerisinde ödememek,
 • Dernek adına yetkisiz olarak hareket etmek,
 • Memuriyetten ihraç kararı kesinleşmiş olmak,
 • Üyenin vefatı.

Üyelikten çıkarılmayı gerektiren durumlardan birinin tespiti hâlinde, ilgili üyeler Yönetim Kurulu’nun üçte iki oy çoğunluğu ile üyelikten çıkarılır.

Aylık Ödenti

Madde 14:       Üyelik aidatının miktarı ve aidatın toplanma usulü Genel Kurulca belirlenir. Gerekli görülen hallerde Genel Kurulca kararlaştırılacak limitler dahilinde aylık aidatlar Yönetim Kurulunca değiştirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Derneğin Yapısı

Derneğin Organları

Madde 15:       Derneğin organları şunlardır.

 • Genel Kurul
 • Yönetim Kurulu
 • Denetim Kurulu

 

Organların Kuruluş ve İşleyişi

Madde 16:       Derneğin organları bu Tüzük hükümlerine göre kurulur ve çalışırlar. Her üye, Genel Kurul dışında dernek organlarından yalnız birinde görev alabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Genel Kurul

Kuruluşu

Madde 17:       Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup; Derneğe kayıtlı tüm üyelerden oluşur.

Toplanması

Madde 18:       Genel Kurul iki yılda bir olmak üzere Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte, tüm üyelerin salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise ikinci toplantıda salt çoğunluk şartı aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.

Genel Kurulun Toplantı Usulü

Madde 19:

 • Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.
 • Yönetim Kurulu Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden Genel Kurul toplantısının yeri, tarihi, saati, gündemi Dernek internet sayfasında ilan edilmek ve/veya elektronik posta yolu ile bildirilmek sureti ile toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamaz ise, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman 1 haftadan az, 60 günden fazla olamaz.
 • Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren, en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler, ikinci toplantıya “(b)”fıkrasında belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
 • Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
 • Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girer.
 • Tüzüğün 18. maddesine göre toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması hâlinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.
 • Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan ve yeteri kadar başkanvekili ile kâtip seçilerek divan heyeti oluşturulur.
 • Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir
 • Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile kâtipler tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgeleri korumaktan ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
 • Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içerisinde, Yönetim Kurulu’na ve Denetim Kurulu’na seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve genel kurul toplantı tutanağı örneği ile tüzük değişikliği yapılmış ise, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile Dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası Yönetim Kurulu’nca imzalanmış bir örneği, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu’nca yetki verilen Yönetim kurulu üyesi tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Genel Kurulda Görüşülecek Konular

Madde 20:       Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Esasları

 Madde 21:      

 • Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak, Tüzük değişikliği veya Derneğin feshi kararları için toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin oyunun alınması şarttır. Üçte iki çoğunluğun sağlanmadığı hallerde ikinci oylamada salt çoğunluk ile Tüzük Değişikliği veya Derneğin feshi kararları kabul edilir.
 • Genel Kurul’da her türlü oylama Divan Başkanı tarafından belirlenecek yöntem ile yalnızca açık olarak yapılabilir.

Genel Kurulun Görevleri ve Yetkileri

Madde 22:       Genel Kurul, derneğin en yüksek karar organıdır. Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul’da görüşülüp karara bağlanır.

 • Başkanlık Divanının oluşturulması
 • Gündemin aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
 • Yönetim ve Denetim Kurullarının seçilmesi
 • Yönetim ve Denetim Kurullarınca hazırlanacak raporların incelenmesi ve onaylanması
 • Yönetim Kurulunun ibra edilmesi, sorumlu görülenler hakkında kovuşturmaya karar verilmesi
 • Yıllık bütçe ve kesin hesabın incelenmesi ve aynen veya değiştirilerek onaylanması
 • Gerektiğinde Dernek Tüzüğünde değişiklikler yapılması,
 • Gerektiğinde Derneğin feshine ve tasfiyesine karar verilmesi
 • Üye aylık aidatlarının tespit edilmesi,
 • Genel hükümler çerçevesinde Derneğin diğer bir organına verilmemiş tüm işleri görür ve yetkileri kullanır.

Kararların Duyurulması

Madde 23:       Genel Kurul kararları Dernek Merkezi’nde ilan asılmak ve/veya Dernek internet sayfasında duyurulmak  suretiyle üyelere duyurulur.

Olağanüstü Genel Kurul

Madde 24:       Dernek üyelerinin en az beşte birinin yazılı isteği veya Denetim Kurulu’nun çağrısı üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırır. Olağanüstü Genel Kurul’un gündemi, toplantının gerçekleşmesini isteyenlerce belirlenir. Toplantı yer, tarih ve saat ile ilan hakkındaki tüm işlemler, 19. Madde’de belirtilen olağan Genel Kurul toplantısı ile aynıdır.Yönetim Kurulu da gerekli gördüğü hallerde Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırabilir.

 

 ALTINCI BÖLÜM

YÖNETİM KURULU

Kuruluşu

Madde 25:       Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından dernek üyeleri arasından gizli oyla 2 yıl için seçilen 7 üyeden oluşur. Seçim başkan adayları tarafından oluşturan listelerin oylanması yoluyla yapılır. Listelerde başkan adayı ile birlikte 7 yönetim kurulu üyesi asil aday olarak ve 7 yönetim kurulu üyesi ise yedek üye olarak yer alır.

Yönetim Kurulu, ilk toplantısında üyeleri arasından başkanın da önerisiyle bir başkan yardımcısı seçer ve üyeler arasında iş bölümünü karara bağlar. Yönetim Kurulu başkan ve başkan yardımcısı, derneğin de başkan ve başkan yardımcısıdır.

Görev ve Yetkileri

Madde 26:       Yönetim Kurulu’nun görevleri, Derneğin işlerini ilgili mevzuat, Dernek Tüzüğü ve Genel Kurul kararları çerçevesinde yürütmek, derneği temsil etmek ve dernek kuruluş amaçlarının gerçekleşmesine yönelik faaliyetlerde bulunmaktır.

Çalışması

Madde 27:       Yönetim Kurulu en az ayda bir kez salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, karar defterine işlenir ve katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oylama açık usulle yapılır. Yönetim Kurulu toplantılarından birbirini izleyen ikisine mazeretsiz katılmayan üye, görevinden çekilmiş sayılır. Çekilen üyenin yerine yeni üye çağrılır.

Yönetim Kurulu toplantısı yer, tarih ve saati başkan tarafından üyelere en az 3 gün önce bildirilir.

Dernek Başkanının Görevleri

Madde 28:       Dernek Başkanı, Yönetim Kurulu adına derneği temsil eder ve Yönetim Kurulu’nun çalışmalarını düzenler. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde çeşitli toplantı, panel vb. faaliyetlerde derneği temsil etmek üzere dernek üyelerinden birini görevlendirebilir. Dernek Başkanının herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda yerine yönetim kurulu üyeleri arasından bir üye başkan olarak seçilir.

Genel Sekreter

Madde 29:       Genel Sekreter, Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir ve derneğin her türlü kayıt ve yazı işlerini yürütür. Genel Kurul ve Yönetim kurulu toplantılarının hazırlıklarını gerçekleştirir.

Sayman

Madde 30:       Sayman, Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir ve derneğin bütçesini ve kesin hesabını hazırlar, bütçenin uygulanmasını ve derneğin para ve mallarının takip ve muhafazasını sağlar, bu faaliyetlere ilişkin defter ve kayıtları düzenler ve yürütür.

Sosyal İşler Görevlisi

Madde 31:       Sosyal İşler Görevlisi Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir ve derneğin amaç maddesi çerçevesinde gerçekleştirilecek tüm sosyal ve kültürel faaliyetleri yürütür.

 

ALTINCI BÖLÜM

DENETİM KURULU

Kuruluş

Madde 32:       Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından dernek üyeleri arasından gizli oyla 2 yıl için seçilen 3 üyeden oluşur. Ayrıca aynı usulle 3 yedek üye seçilir.

Görevi, yetkileri ve iç denetim

Madde 33:       Dernekte iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetlemek, Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Denetim Kurulu üyeleri , denetim sonucu düzenlenecek raporları Yönetim Kuruluna ve her yıl Genel Kurul toplantısından önceki hazırlanacak yıllık raporları Genel Kurula sunmak ve gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırmak yetkisine sahiptirler.

YEDİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler

Bütçe Dönemi

Madde 34:       Derneğin bütçe dönemi her yılın 1 Ocak tarihinde başlar ve 31 Aralık tarihinde biter. Derneğin gelir ve giderleri, yıllık bütçe düzeni içinde kaydedilir.

Gelirler

Madde 35:       Derneğin gelirleri şunlardır;

 • Aylık aidatlar,
 • Mevzuat ve Tüzük hükümlerine göre yapılacak işlerden elde edilecek gelirler,
 • Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan bağış ve yardımlar,
 • Sair çeşitli gelirler.

Tüm tahsilatlar makbuz karşılığı yapılır.

Gelirlerin Toplanması

Madde 36:       Gelirlerin toplanması usul ve esaslarını Yönetim kurulu tayin eder.

Giderler ve Harcama Yetkisi

Madde 37:       Giderlerin yapılması usul ve esaslarını Yönetim Kurulu tayin eder. Dernek başkan ve başkan yardımcısı Yönetim Kurulu’nun tayin edeceği miktara kadar sarf yetkisini taşır. Bu çeşit harcamalar için yeteri kadar kaynak bir bankada açılacak hesapta bulundurulur. Bu hesap üzerinden işlem yapmak ancak başkan veya vekili ile Yönetim Kurulunda mali işlerden sorumlu üyenin ikili imzaları ile mümkündür. Her ödemenin bir belgeye dayandırılması zorunludur.

Dernek Hesapları

Madde 38:       Dernek hesapları, muhasebe kurallarına göre tutulacak defter ve kayıt düzeni içinde yürütülür.

Derneğin Defterleri

Madde 39:       Derneğin muhasebe defteri dışında tutacağı defterler,

 • Üye kayıt defteri
 • Karar defteri
 • Gelir ve gider defteri
 • Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri
 • Demirbaş defteri ve
 • Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü sair defter ve kayıtlardır.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 40:       Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması hâlinde, Yönetim Kurulu kararıyla borçlanabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Tüzük Değişikliği, Derneğin Feshi ve Tasfiyesi

Tüzük Değişikliği

Madde 41:       Tüzük değişiklikleri Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Tüzüğün değiştirilmesi ya da Tüzüğe yeni madde eklenebilmesi için toplanacak olan olağan ya da olağanüstü Genel Kurul 18. ve 19. maddelerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde toplanır. Genel Kurulda Tüzük değişikliği yapılabilmesi için gerekli olan karar yeter sayısı bu toplantıya katılan üye sayısının üçte ikisidir.

Derneğin Feshi

Madde 42:       Genel Kurul, her zaman Derneğin feshine karar verebilir.  Derneğin feshi kararı için Genel Kurul’un üye tam sayısının 2/3 çoğunlukla toplanması şartı aranır. İlk toplantıda 2/3 çoğunluk sağlanamazsa, Tüzüğün 19. maddesinde belirlenen usul çerçevesinde Genel Kurul tekrar toplantıya çağrılır. İkinci defa toplanacak üyelerin sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Ancak, bu suretle yapılacak toplantılarda kararın mevcut üyelerin 2/3 oyu ile alınması şarttır.

Dernek Mallarının Tasfiyesi

Madde 43:       Fesih halinde derneğin malları, fesih kararını alan Genel Kurul tarafından belirlenecek şekilde tasfiye edilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Hüküm Bulunmayan Hususlar

Madde 44:       Bu Tüzükte hüküm bulunmayan hususlarda, 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak yürürlüğe konulan ikincil mevzuat ile diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Yönetmelikler

Madde 45: Tüzüğün uygulanmasında gereksinim duyulan konularda Dernek Yönetim Kurulu’nca düzenlemeler yapılabilir.

Yürürlük

Madde 46:       Bu Tüzük Ankara Valiliğine verildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 47:       Bu Tüzük hükümlerini Hazine Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu yürütür.